Jak se stát klientem

Základní informace o poskytovaných službách je možné získat osobně, telefonicky, e-mailem, z webu www.cssjes.cz, popř. z informačních letáků.

Informace o službě (chráněné bydlení) jsou oprávněni zájemci podat pracovníci chráněného bydlení (název zařízení, informace o zřizovateli, informace o poskytovaných službách). Podrobnější informace o poskytované službě podává sociální pracovnice, která je oprávněnou osobou pro jednání se zájemcem. Na straně zájemce o službu by měl jednat vždy zájemce. V závažných případech, kdy zájemce není momentálně schopen zúčastnit se jednání, chce a potřebuje zahájit poskytování služby, je možné na základě jeho požadavku podmínky poskytování služby dohodnout s osobou jemu blízkou, která je zájemcem pověřena jednat (na základě písemné plné moci, která určuje, o čem je zástupce pověřen jednat).

Pokud zájemce projeví zájem o poskytovanou službu, je mu předán formulář žádosti o poskytnutí sociální služby a vysvětlen postup při podávání žádosti popř. nabídnuta podpora a pomoc při vyplňování žádosti.

Formulář žádosti o poskytování sociální služby je uveden na webových stránkách www.cssjes.cz nebo je k dispozici v tištěné podobě přímo v zařízení. Žádost o poskytování sociální služby je možné doručit osobně nebo zaslat poštou na adresu stacionáře: Centrum sociálních služeb Jeseník, chráněné bydlení, Beskydská 1298, 79001 Jeseník.

Osobní schůzku se sociální pracovnicí je možné sjednat telefonicky předem. Jednání se zájemcem o službu může probíhat na více než jedné schůzce, jejich počet se může zvyšovat podle individuálních potřeb zájemce. Jednání se zájemcem lze rozdělit na pět částí:

  1. část informativní - předání informací zájemci,

  2. část posouzení žádosti - zda zájemce spadá do cílové skupiny,

  3. část zařazení do pořadníku, pokud zařízení nemá volnou kapacitu pro přijetí,

  4. část před podpisem smlouvy a

  5. část při podpisu smlouvy.

Pro posouzení žádosti probíhá sociální šetření (posouzení potřebnosti sociální služby), kterého se účastní sociální pracovnice a jeden člen pracovní skupiny chráněného bydlení. Termín a čas sociálního šetření je se zájemcem předem dohodnut osobně nebo telefonicky.

Dojde-li k vzájemnému souhlasu a zařízení má volnou kapacitu, je zájemce vyzván k projednání a podpisu smlouvy o poskytnutí sociální služby. Datum nástupu je stanoveno po vzájemné domluvě.