Péče a stravování

Denní stacionář poskytuje sociální služby dle zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Základním předmětem činnosti je poskytování sociálních služeb vymezených § 46 citovaného zákona.

 

Předmětem naší činnosti je:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při vstávání z lůžka, ulehání, změna poloh
 • pomoc při podávání jídla a pití
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při zakládání péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

c) poskytnutí stravy

 • zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • pracovně výchovná činnost
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

Příklad:

Posilování paměti

 • trénování paměti, kvízy, doplňovačky, vzpomínání, povídání, četba tisku

Cvičení

 • cvičení jemné a hrubé motoriky, cvičení v sedě, využití rehabilitačních pomůcek - overbaly, gumy, soft míčky apod.

Výtvarná činnost

 • práce s papírem, lepidlem, nůžkami, práce s látkami, hlínou, voskem, gelem, plastelínou, práce s korálky, dřevem, porcelánem, sklem, práce s přírodním materiálem, malování - různé výtvarné techniky

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
 • pomoc a podpora při aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Příklad:

 • nácvik cestování veřejnou dopravou
 • nácvik nakupování
 • nácvik orientace po městě Jeseník
 • doprovody na společenské akce, do komerčních služeb v rámci města Jeseník v době pobytu uživatele
 • procházky v rámci města Jeseník

f) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržování osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

Příklad:

 • zpívání - hraní na hudební nástroje, cvičení rytmu, tleskání, hádání písniček podle melodie
 • výlety na jeden den, do vzdálenosti odpovídající stanovenému času. Termín výletu je určen na základě společné domluvy všech uživatelů a provozních a personálních možností
 • reminiscenční terapie
 • canisterapie

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

Úhrada za poskytované sociální služby se skládá z úhrady:

 1. Základní činnosti
 2. Strava

Základní činnosti:

Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v denních stacionářích činí 130,- Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času, nezbytného k zajištění úkonů.

Strava činí 116, - Kč/den v rozsahu:

 • snídaně 29,- Kč
 • dopolední svačina: 21,50 Kč
 • oběd: 44,- Kč
 • odpolední svačina: 21,50, Kč

Prostory, materiální a technické vybavení (bezbariérovost)

Denní stacionář je ambulantní sociální službou a pro tyto účely má vytvořeny materiální, technické a hygienické podmínky.

Kapacita služby:
míst celkem …………………………… 10
místností celkem ………………………5